ŚRODKI FINANSOWE NA PROMOCJĘ ŻYWNOŚCI O UZNANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI.   no comments

Posted at 6:00 pm in Polski Miód


Jeżeli jesteś Producentem żywności tradycyjnej, regionalnej lub ekologicznej – skorzystaj z unijnego wsparcia na jej promocję.

W wielu krajach konsumenci podejmując decyzje o zakupie żywności coraz częściej kierują się kryteriami innymi niż tylko cena. Analiza trendów obserwowanych w krajach europejskich jak również w Ameryce Płn czy też Japonii wskazuje na zwiększające się zainteresowanie walorami smakowymi, zdrowotnymi, tradycją wytwarzania, regionalnym pochodzeniem czy też ściślejszą kontrolą procesu produkcji Wynika to z wielu różnych przyczyn. Często nieświadomie, wracamy do bezpośredniego stosowania myśli Hipokratesa „Niech żywność będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo waszą żywnością”.

Produkty żywnościowe o uznanej (certyfikowanej) wysokiej jakości w sposób najpełniejszy realizują tak wyrażone oczekiwania konsumentów, stąd też wynika wzrastające zainteresowanie ale również wzrastająca produkcja w tym sektorze żywności. Zalety tychże produktów nie oznaczają jednak automatycznego sukcesu w sprzedaży wspomnianych produktów ani tym samym szybkiego wzrostu udziału tego sektora w ogólnej produkcji żywności w Europie. Istnieje wiele barier, które utrudniają rozwój rynku żywności wysokiej jakości, wśród których można zaliczyć niewątpliwie wyższą cenę produktów – oraz dość skomplikowany przekaz merytoryczny powiązany z produkcją i produktami, który uzasadnia ich wyjątkowość.
Uznając znaczenie sektora produkującego żywność wysokiej jakości, ale również biorąc pod uwagę koszty z tym związane od kilku lat Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności m.in. w działalności informacyjnej i promocyjnej. Celem unijnego działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności, wspieranie grup producentów zrzeszających podmioty, które aktywnie uczestniczą w tych systemach oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności, jej specyficznymi właściwościami i zaletami.
Dostępne dla działających w Polsce producentów środki mogą być przeznaczone wyłączenie na promocję produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności tj.:

wspólnotowego systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych;

Rolnictwa Ekologicznego;

Integrowanej Produkcji;„Jakość i tradycja”.

KTO MOŻE UZYSKAĆ ŚRODKI?
Producenci prowadzący na terenie Polski produkcję w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji, mogą działając w formie grupy producentów, wnioskować o środki na działania informacyjne i promocyjne. Jako grupę producentów uznaje się organizację o dowolnej formie prawnej, która zrzesza producentów żywności wysokiej jakości.
Natomiast podmioty działające na podstawie przepisów prawa spółdzielczego (np. spółdzielnie mleczarskie czy też gminne spółdzielnie), które wytwarzają lub ich członkowie wytwarzają produkty w ramach systemów jakości żywności mogą samodzielnie wnioskować o środki na działania informacyjne i promocyjne.


KTÓRE DZIAŁANIA PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU?

Dopłatami objęte są prowadzone wyłącznie na rynku wewnętrznym UE różnorodne działania (np. działania public relations, reklama, udział w targach, wystawach, seminaria, szkolenia, publikacje, internet itp.) realizowane jako pojedyncze akcje (np. produkcja broszury) lub spójny zestaw działań wdrażanych maksymalnie przez 2 lata (np. cykliczny udział w targach, wraz z promocją w prasie, TV i reklamą zewnętrzną outdoor towarzyszącą targom). Promocja nie może dotyczyć prywatnych marek, a jedynie specyficznych cech produktów, ich jakości oraz walorów i zwiększać wiedzę konsumentów na temat produktów, łańcucha produkcji, systemu kontroli, standardów jakościowych. Operacja może stanowić jednorazowe działanie lub spójny zestaw działań wdrażany nie dłużej niż przez 2 lata, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Niezależnie od rodzaju podejmowanych działań środki dostępne dla beneficjenta są wypłacane jako refundacja wynosząca 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto. Realizacja operacji nie może być finansowana z żadnych innych środków publicznych.


JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Chcąc uzyskać środki na przeprowadzenie działań informacyjnych lub promocyjnych żywności o uznanej wysokiej jakości należy złożyć do Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy. Należy przy tym pamiętać, że za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień w którym wniosek ostatecznie dotrze do centrali ARR.

Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym do osiągnięcia kwoty co najmniej 110 % dostępnych środków finansowych wynoszących 30 mln euro, dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


JAK PRZYGOTOWAĆ POPRAWNY WNIOSEK?

Wszystkie wnioski w ramach działania składa się na formularzach udostępnianych przez Agencję Rynku Rolnego na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w dziale Promocja Żywności > „Promocja ze środków PROW 2007-2013”.

Podstawowym elementem wniosku jest opis planowanej akcji promocyjno-informacyjnej, który powinien zawierać informacje dotyczące operacji, w szczególności:
- uzasadnienie potrzeby realizacji,
- cel realizacji,
- produkty objęte przedsięwzięciem,
- zasięg terytorialny,
- miejsce realizacji,
- strategię,
- grupy docelowe,
- harmonogram planowanych do zrealizowania zadań,
- plan finansowy oraz realizacji,
- planowane rezultaty.
Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane przez Agencję Rynku Rolnego, w terminie który nie powinien przekroczyć 60 dni, po czym następuje zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji zadań.
W zależności od długości realizacji operacji ostateczna wypłata środków finansowowych beneficjentowi może odbywać się:
- kwartalnie, jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące,
- po zrealizowaniu działania, jeżeli operacja ma być realizowana w jednym etapie przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Realizując operację z dofinansowaniem w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” w PROW należy przestrzegać kilku podstawowych reguł, które mogą zaważyć na prawidłowym rozliczeniu operacji tj.:

* koszty mogą być ponoszone wyłącznie od dnia zawarcia umowy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie;
* należy na wszystkich sporządzonych materiałach (w tym przekazach audiowizualnych) zamieszczać wyraźną i czytelną informację o wkładzie Wspólnoty Europejskiej w finansowanie działań;
* należy informować Agencję o szczegółowych terminach realizacji działań w ramach operacji: szkoleń, emisji reklamy, targów, konferencji itp.;
* należy przekazywać Agencji wszelkie projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych (m.in. materiałów drukowanych, audiowizualnych, layoutów reklamy prasowej, layoutów strony internetowej itp.) sporządzonych w ramach operacji, w celu sprawdzenia zgodności projektów z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi,
* należy przekazywać Agencji gotowe materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej części wraz z wnioskiem o płatność.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: ŚRODKI FINANSOWE NA PROMOCJĘ ŻYWNOŚCI O UZNANEJ WYSOKIEJ JAKOŚCI.

Written by admin on Wrzesień 13th, 2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin