Petycja ANTY-GMO   no comments

Posted at 11:00 am in Nowinki pszczelarskie

PODPISZ PETYCJĘ ws. GMO

Aby podpisać petycję przewiń w dół!

APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW OD WYBORCÓW: WYBORCY NIE CHCĄ GMO!

Rząd chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami Ustawą o nasiennictwie !!!

APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW

w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie.

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

Zwracamy się do Państwa z pilnym apelem o odrzucenie projektu nowej ustawy o nasiennictwie, bowiem:

 

1. Sposób w jaki próbuje się ją przeforsować jest drastycznym przykładem braku poszanowania obowiązującego prawa. Nie przeprowadzono konsultacji społecznych w tej kluczowej sprawie, dotyczącej każdego Polaka. Nie zaproszono do konsultacji tak ważnych organizacji społecznych jak Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Instytut Spraw Obywatelskich, EKOLAND, Instytut Zrównoważonego Rozwoju.

 

2. Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie z roku 2003 wykreślono zapisy Art. 5 ust 4. w brzmieniu : „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” (Dz.U. z 2007 r. Nr. 41, poz. 271 z późn. zm. ).

Ustawa zawiera także nieprecyzyjne regulacje w sprawie nasion i roślin GMO, co zostanie wykorzystane jako kolejna furtka prawna przez tych, którym zależy, aby w Polsce uprawiać GMO. To też jest szokujący dowód braku respektu dla żądań zdecydowanej większości WYBORCÓW, którzy chcą Polski wolnej od GMO. W dodatku wszystkie Sejmiki Wojewódzkie (już w latach 2004-2006!) wyraziły swój mocny sprzeciw przeciwko GMO w stosownych uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO.
Współistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO jest bowiem NIEMOŻLIWE, co zostało wielokrotnie udowodnione w praktyce. Skażenie genetyczne zbiorów i ziarna siewnego z tradycyjnych upraw jest nieuniknione i nieodwracalne, a koszty zanieczyszczenia są przerzucane na społeczeństwo.

Ponadto rząd RP wprowadza w błąd opinię publiczną przekonując, że nie może wprowadzić zakazu na uprawy GMO ze względów prawnych. Sąd Unii Europejskiej (dawniej sąd pierwszej instancji) ogłosił 9 grudnia 2010 roku wyrok w którym unieważnił decyzję Komisji Europejskiej, zabraniającej Polsce wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Unieważnienie decyzji KE, która zabraniała Polsce wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych oznacza w praktyce, że polski ustawodawca może wprowadzić zapis o zakazie uprawiania roślin GMO do polskiego prawa, podobnie jak zrobiły to inne kraje UE.

Nie jest prawdą, że brak obecnie w Polsce przepisów o zasadach bezpiecznego obrotu i stosowania GMO. Normy prawne w tym zakresie opisuje Ustawa o GMO z dnia 22 czerwca 2001 r. Więcej na stronie Koalicji.

 

3. Ustawa ta spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych nasion, a zatem lekceważenie dorobku polskich naukowców, rolników i organizacji rolniczych. To dzięki nim posiadamy własną, różnorodną, przystosowaną do lokalnych gleb i warunków klimatycznych bazę nasion. To dzięki nim mamy zdrową i poszukiwaną na rynku żywność. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: “…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia,

pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

Limitowanie dostępu do nasion regionalnych to celowe niszczenie walorów polskiego rolnictwa, hamowanie rozwoju gospodarczego Polski. Polska wieś to w dzisiejszym wymiarze jakości oraz popytu na tradycyjną i ekologiczną zdrową żywność, wielka szansa dla naszego kraju i dla Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Bezmyślny, lekceważący tradycję i prawo naturalne „owczy pęd” za nowymi technologiami, których nie zweryfikowano zgodnie z zasadami przezorności, ostrożności i zdrowego rozsądku, jest zagrożeniem dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, zdrowia i życia, a zatem jest sprzeczny z Konstytucją RP.

Już dziś Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku alarmują, że „W uprawie znajdują się odmiany nie dostosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych i o nieznanej przydatności dla rolników i przemysłu olejarskiego; coraz bardziej utrudnione i niejasne dla producentów surowca podstawy do podejmowania decyzji w doborze odmian; silna pozycja firm dystrybucyjnych wprowadzających odmiany wg parytetu zysku, a nie jakości i przydatności dla producentów nasion i oleju, co skutkuje bardzo wysokimi cenami materiału siewnego i stosowaniem niekwalifikowanego materiału siewnego oraz rozregulowanie rynku materiału siewnego poprzez wprowadzanie do sprzedaży odmian na wyłączność” (Portal Spożywczy 1.06.2011).

 

Takim patologiom trzeba zapobiegać. Niestety, nowa ustawa w tym nie pomoże, a raczej pogłębi już widoczne niekorzystne trendy.

 

W związku z powyższym domagamy się:

1. Odrzucenia w całości obecnego projektu nowej ustawy o nasiennictwie.

2. Szerokich konsultacji społecznych, w tym wysłuchania publicznego nowej propozycji ustawy o nasiennictwie.

3. Prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i są ich wspólnym dobrem. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone.

4. Natychmiastowych regulacji prawnych chroniących nasze rodzime nasiona i weryfikacji pod tym względem planów prywatyzacji polskich central nasiennych oraz umów sprzedaży, które winny gwarantować rolnikom dostęp do rynku dla nasion rodzimych.

DOMAGAMY się również natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora wzorem innych krajów (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).

Podpisując się moim imieniem i nazwiskiem,
wspieram apel przeciwko ustawie o nasiennictwie.

Z poważaniem,

Imię i Nazwisko:

E-mail (nie bedzie opublikowany na tej stronie):

Czy jesteś przedstawicielem organizacji, instytucji czy osobą prywatną?

Organizacja lub Instytucja
Osoba prywatna

Wpisz nazwę organizacji, instytucji lub coś o sobie:

Prosze wpisać swój komentarz (opcjonalnie):

Pozwalam na przetwarzanie moich danych w celach akcji zbierania podpisow pod APELEM:

Bogdan Szpila, Osoba prywatna, dziennikarz
Nie rozumiem, dlaczego wielu naszych posłów chce zniszczyć to, co w naszym kraju najcenniejsze!

Lucyna Pronkiewicz, Osoba prywatna, chemik-emeryt
sądzę ,że czas pomyśleć o przyszłych pokoleniach i dać im żyć,zatruliśmy środowisko,zniszczyliśmy tak dużo jak tylko się dało a teraz jeszcze będziemy im serwować żywność modyfikowaną i obserwować co z tego będzie,prowadzimy świat do samozagłady,STOP!!!

Grzegorz Cieśliński, Osoba prywatna,

Sebastian Matysiak, Osoba prywatna,

Joanna Morawska, Osoba prywatna,

Irena Wrzalska, Osoba prywatna,
Polecam książkę:NAZISTOWSKIE KORZENIE”BRUKSELSKIEJ UE” Autorzy: Paul Anthony Taylor, Dr Matjas Rath, Aleksandra Niedźwiedzki, August Kowalczyk. Książka napisana jest w oparciu o odtajnione po 70 latach dokumenty procesu Norymberskiego.
„Ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, skazani są na powtórzenie jej.”Georg Santayana

Renata Sopata, Osoba prywatna,

Lucyna Mazurkiewicz, Osoba prywatna,
Jak zwykle bez zgody i wiedzy społeczeństwa.

Irena Olszewska, Osoba prywatna,
Chcemy móc decydować o przyszłości i zdrowiu naszych dzieci.Chcemy czuć się obywatelami tego kraju i móc się wypowiadać w sprawach tak ważnych jak nasiennictwo, rolnictwo wolne od GMO. Zatrzymać inwazje korporacji MONSANTO i jej spółek.

Grażyna Chojnicka, Osoba prywatna,

Anna Ignatowicz – Glińska, Osoba prywatna,
Jestem zaniepokojona niefrasobliwością władz w s. GMO. Czy to „tylko” niefrasobliwość…?

Sławomir Król, Osoba prywatna,
Do polityków: historia wam tego nie zapomni.. Ludzie też, jak uchwalicie tą ustawę.

Patryk Bujak, Osoba prywatna,

Danuta Gorzynska-Hart, Osoba prywatna,

Miroslawa Kożuch, Osoba prywatna,

Janina Antczak, Osoba prywatna,

Paulina Karaś, Osoba prywatna, absolwent uczelni technicznej

Przemysław Ryćko, Osoba prywatna,

Waldemar Skowron, Osoba prywatna,

agnnieszka trzoch, Osoba prywatna,

Małgorzata Głazek, Osoba prywatna,
Zdecydowane NIE dla żywności modyfikowanej. GMO jest produktem sztucznie zmodyfikowanym i jako taki nie jest tworem dostatecznie przebadanym. Ewentualne skutki żywienia sztucznie zmodyfikowaną żywnością będą odczuwać kolejne pokolenia.

Jarosław Wasilewski, Osoba prywatna,

Franciszek Sidorczuk, Osoba prywatna, Były działącz NSZZ \\”Solidarność\\”
Jestem przeciwny wprowadzeniu GMO

Ewa Kania, Osoba prywatna,

Ireneusz Turek, Osoba prywatna,
GMO,zastrzyki z rtecia,aspartam,fluor,opryski z samolotow i strach politykow i mediow na slowo MONSANTO mowi samo za siebie.

Aleksandra Jendzio, Osoba prywatna, Jestem emerytowanym prawnikiem
Zdrowa żywność powinna być priorytetem dla każdego społeczeństwa.Nie powinniśmy dać narzucać sobie przez obcych szkodliwych rozwiązań.

Marzenna Nowicka, Osoba prywatna, jestem przeciw GMO

Krystyna Szczepańska, Osoba prywatna,

Cecylia Uklańska, Organizacja lub Instytucja, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
NIE ze względu na zbyt małą ilość badań dotyczących WIELOLETNICH konsekwencji uprawy i spożywania produktów GMO. Nie wspominając o działalności koncernów typu Monsanto… A niestety naukowców uprawiających „naukową prostytucję” również przybywa

Wioletta Strzałkowska, Osoba prywatna,
W imieniu całej swojej rodziny ok 40 osób, które żywo interesują się zdrowym pożywieniem proszę o liczenie się z naszym zdaniem a nie stawianie dóbr korporacyjnych ponad obywatelskie. W końcu dotyczy to też Państwa dzieci i wnuki.

Anna Jeżowska, Osoba prywatna, chcę jeść zdrowe,naturalneowoce i warzywa
nie można dopuścić do tego,aby Polska znalazła sie w gronie narodów zmierzających szybkim krokiem do samozagłady,a potem można już tylko żałować….

Dominika Urbaniak, Osoba prywatna,

Halina Krupa, Organizacja lub Instytucja, PKE
Nie chcę aby GMO było w Polsce

Grażyna Cuber, Osoba prywatna,

Marek Łyskawa, Osoba prywatna,

Leszek Dulęba, Osoba prywatna,
Rośliny GMO mają wbudowany pestycyd, czyli każda komórka takiej rośliny truje szkodniki i konsumentów. Nie chcę jeść trucizny.

Inez Romaniec, Osoba prywatna, lubię zdrowe jedzenie
Chcę cieszyc się zdrowiem, zdrową żywnością i miec kontakt ze zdrowymi, uśmiechniętymi ludźmi.

Anna Lachaut-Gacparska, Osoba prywatna,

Arkadiusz Roszkiewicz, Osoba prywatna,
Protestuję ponieważ jestem przeciw zniewoleniu rolnictwa i przekazaniu całego wpływu na produkcję żywności kilku koncernom, dla których walka o dywidendy akcjonariuszy jest ważniejsza od zdrowia naszych dzieci i wnuków.

Daniela Kossakowska, Osoba prywatna,

Bartłomiej Tobera, Osoba prywatna,
Dieta jest jedną z możliwości utrzymania właściwej kondycji naszego organizmu. Może być i w efekcie staje się też głównym czynnikiem w procesie rekonwalescencji chorego. Odpowiednio skomponowana i użyta jest dla wielu świadomych ludzi czymś niedoprzecenienia. Tak więc dbanie o odpowiednią jakość produktów, które będziemy spożywać – jest dla Nas obowiązkiem!!!

Magdalena Ziomka, Osoba prywatna,

Michał Dzidt, Osoba prywatna, trener biznesu

Barbara Hajgie, Osoba prywatna,

Anna Mokwińska, Osoba prywatna,

Mateusz Grzesiak, Osoba prywatna,

Marek Szcesny, Osoba prywatna, przeciwnik GMO.
Nie możemy pozwolić za żadne skarby aby wprowadzili w Polsce GMO.Każdy myślący wie że jest to sztucznie świństwo które negatywie wpływa na organizm człowieka.Nie dajmy się tym chorym genetyką,nie dajmy wszczepić sobie żadnych CHIPÓW bo jeszcze trochę a będziemy ja Cyborgi…

Krzysztof Ciechanowski, Osoba prywatna, Przeciwnik ustawy dot. GMO
Zdecydowane NIE dla żywności modyfikowanej. GMO jest produktem sztucznie zmodyfikowanym i jako taki nie jest tworem dostatecznie przebadanym. Ewentualne skutki żywienia sztucznie zmodyfikowaną żywnością będą odczuwać kolejne pokolenia.

marzena niekrasz, Osoba prywatna, osoba prywatna
Walczylismy o wolna Polske.Dlaczego teraz ma sie nam narzucac jak mamy sie odzywiac ? Nie moge pojac jak sie na to takie cos zgodzic ?

Tadeusz Majka, Osoba prywatna,
Opowiadam się za zdrowym stylem życia.

Kazimierz Wiśniowski, Osoba prywatna, pszczelarz

Anna Banasiak, Osoba prywatna,
protestuję bo wierzę, że ja jako jednostka coś znaczę i mam wolny wybór

Anna Lorek, Osoba prywatna,

Andrzej Hemmerling, Osoba prywatna, Chcę jeść i żyć zdrowo
Trzeba być b. ostrożnym we wprowadzaniu takich zmian.Co się dzieje z pszczołami i wieloma gatunkami ryb oceanicznych. To wszystko są zbyt drastyczne zmiany i zbyt szybkie.

Tomasz Zych, Osoba prywatna,

Elżbieta Milczarek, Osoba prywatna,

Elżbieta Bielawska, Osoba prywatna, ekonomistka, chciałabym w SWOIM KRAJU czuć się bezpiecznie
Mój ojciec był wielkim patriotą Polski i zaszczepił w Naszym Domu wszystkie wartości z tym związane. Chciałabym by przedstawiciele Naszego Rządu potrafili docenić nas jako wspaniały Naród, który nad swoje życie, na przestrzeni dziejów, stawiał miłość do tego pięknego kraju i nie skąpił mu swojej krwi. W wolnej Polsce, kiedy nadszedł czas wolnego słowa, powinien nastąpić czas, kiedy ci, których wybraliśmy jako naszych reprezentantów potrafili mówić naszymi oczekiwaniami, pragnieniami i czynili z nas Naród szczęśliwy. Nasze dobro, nas jako całego Społeczeństwa Polskiego, rządzący powinni przyjąć jako cel najwyższy. Układy polityczne nie powinny przesłaniać tego wyznaczonego celu, o czym nasi politycy raczą zapominać. WY, jesteście tam na szczycie DLA NAS, macie obowiązek bronić interesów i suwerenności NAS, Społeczeństwa Polskiego. Podejmując działania przeciwko naszemu życiu i zdrowiu, nie licząc się z NASZYM zdaniem
, łamiecie podstawową zasadę suwerennego państwa w którym to najważniejszy głos należy właśnie do SPOŁECZEŃSTWA.Ustawa o nasiennictwie jest przykładem ignorowania naszego głosu w sprawie. Apeluję o przemyślane decyzje, które nie mogą zapaść bez Naszego, Społecznego udziału. Historia ze wszystkiego Was Rządzących rozliczy, postępujcie tak aby nasze dzieci i wnuki nie musiały WAM złorzeczyć.
Elżbieta Bielawska

Albert Krupa, Osoba prywatna, Wegetarianin
Nie za bardzo rozumiem dlaczego nasz kraj miałby być kolejną złotą kurą w kolekcji trucicieli z Monsanto.

Barbara Bubula, Osoba prywatna,

Mariusz łukasiak, Osoba prywatna,

HAJDA CZESLAW, Osoba prywatna, lekarz weterynarii
…niedlugo za lapowki ktore wezmiecie od GMO nie wystarcza rowniez Wam na leczenie siebie,Waszych dzieci i wnukow na leczenie. Widze to u zwierzat ktore lecze a ktore zywily sie karmami firm ktore wykorzystuja takie produkty do produkcji karm dla zwierzat.Przed glosowaniem z ciekawosci zajrzyjcie do opracowan na tenze temat.

Anna Malec, Osoba prywatna, pedagog

Sandra Mikuła, Osoba prywatna,

Monika Zacharska-Dudek, Osoba prywatna,

Wiesław Betlej, Osoba prywatna, emeryt

Jakub Pasich, Osoba prywatna,

Natalie Stępień, Osoba prywatna, Jestem studentką

Maciej Marciniak, Osoba prywatna,
człowiek myśli, że wszystko może kontrolować

Anna Chomczyk, Osoba prywatna,

Bartosz Zakrzewski, Osoba prywatna, Recepcjonista, 32 lata
Wszelka ingerencja w nature burzy i niszczy naturalny proces chodowania roslin , a produkt koncowy jest sztucznym wytworem i metabolizm przez to moze byc zaklocony. Np niektore produkty juz zawieraja soje sztucznie modyfikowana. Przyklad Amerykanow, wielu ma juz problem z nadwaga

Anna Pająkiewicz, Osoba prywatna,
Żadnego GMO w Polsce!! Nie będziemy się truć!

Marek Kołodziński, Osoba prywatna, emeryt
Ujawnione badania niezależnych naukowców podają o dużej szkodliwości GMO na żywe organizmy.Korporacje biotechnologiczne ukrywają prawdę o wysokiej szkodliwości tych roślin. Przykład modyfikowanej bawełny uprawianej w Indiach i bankructwa rolników indyjskich i ich wysokiej liczbie samobójstw. Uprawy modyfikowanych roślin spowoduje skażenie upraw naturalnych i ziemi. Nie jest możliwe powrotu do naturalnego środowiska i uprawiania naturalnych upraw.Polska wolna od GMO !! ile dostali posłowie łapówki od korporacji za przepchanie tej ustawy.

Roman Fengler, Osoba prywatna, marynarz
zrobmy cos dopoki jeszcze mamy czas

Jakub Maciejczyk, Osoba prywatna,

Aleksandra Tołwińska, Osoba prywatna,

Jadwiga Zawal, Osoba prywatna,
Jeśli projekt tej ustawy zostanie przegłosowany, oznacza to tylko jedno – TRZEBA WSZYSTKICH POSŁÓW WYSŁAC DO DOMU!!! I WYBRAC NOWYCH – LOGICZNIE MYŚLĄCYCH LUDZI!!!Powód?Żadna logicznie myśląca osoba nie podpisze sie pod tym projektem i nie będzie chciała wprowadzenia jej w życie!Nikt mądry nie zrobiłby sobie takiej krzywdy!

Beata Grochulska-Prowadzisz, Osoba prywatna,

Aleksander Berdowicz, Osoba prywatna,

Agata Chwoła, Osoba prywatna,

Maria Janiga, Osoba prywatna,
Jestem przeciwko wprowadzaniu GMO w Polsce. Zagraża to życiu ludzi, zwierząt, szczególnie pszczołom i innym zapylającym owadom

Alina Żelazowska, Osoba prywatna, nauczycielka
Nie zgadzam się na wprowadzenie GMO do Polski.Rząd PO i PSL zupełnie nie liczy się z opinią Polaków w tej sprawie, działa na ich szkodę.

EWA MADEJ, Osoba prywatna,

Jan Wójcicki, Osoba prywatna, Uczeń, którego irytują działania rządu..
No dla mnie to już lekka przesada.. Ale grunt to odwracać uwagę społeczeństwa aferami, kibicami, homoseksualistami, a później próbować taką ustawę wprowadzić.Good job!

Michał Tolak, Osoba prywatna,

Małgorzata Psiurska, Osoba prywatna, emeryt

Katarzyna Gieniusz, Osoba prywatna,

Martyna Martynelis-Pachocka, Osoba prywatna,

Rafał Krygowski, Osoba prywatna, informatyk, lubi gotować z porządnych produktów

Ewelina Grzyb, Osoba prywatna, studentka

Tomasz Karczmarzyk, Osoba prywatna,

Angelika Kowalczyk, Osoba prywatna, Pilna studentka :)
Katastrofa!

Krzysztof Berek, Osoba prywatna,

Edyta Łaborewicz, Osoba prywatna,
NIE dla GMO !

hanna gadomska, Osoba prywatna,

Miroslaw Szulc, Osoba prywatna,
Obecnej koalicji nie dość manipulowania ludźmi. Teraz uważają, że przyszła pora na manipulowanie naturą stworzoną przez Boga .Im się wydaje , że są mądrzejsi od naszego stwórcy. Tak np. myśleli i działali twórcy nowej , lepszej rasy ludzi ! I skończyło się milionami ofiar i ich całkowitą klęską !

Izabela Cybulska, Osoba prywatna,

Paweł Duda, Osoba prywatna, masażysta
Jestem przeciwko GMO i bardzo jest mi przykro, ze wszystkie decyzje w sprawie naszej przyszlosci i zyciu sa podejmowane po cichu za naszymi plecami, sa interesem pojedynczych osob, gdzie chodzi tylko o korupcje i przekupstwo, bo ktos chce na tym zarobic. Nasze prawo jest tak ulomne, bo tylko zrobione dla osob, ktore je tworzylo, aby mogli spokojnie bez przeszkod i afer robic swoje brudne interesy… To nie sprawiedliwe,ze jeden czlowiek lub garstka ludzi decyduje o naszym czlowieczenstwie. Jestesmy na etapie wysprzedawania wszystkiego, naszego kraju, kultury i nas samych. Niedlugo bedziemy bezpanscy i nie bedzie juz ,,solidarnosci bez wolnosci”

Joanna Łazarczyk, Osoba prywatna,
GMO to furtka do zamiany rolnika w niewolnika.

Agata Oczadły, Osoba prywatna,

Alina Zawal, Osoba prywatna,
W 100% popieram odrzucenie projektu ww.ustawy!Jakim prawem nasz rząd chce nas zmusic do trucia nas samych i naszych rodzin bez konsultacji z nami – całym polskim społeczeństwem???

Źródło: Petycja ANTY-GMO

Written by admin on Czerwiec 30th, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco skanowanie lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie lublin serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin