Roztocza czy chrząszcze?   no comments

Posted at 1:40 am in Nowinki pszczelarskie
Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie życia na Ziemi, całkowita zmienność życia na wszystkich poziomach jego organizacji.

Jak ją zmierzyć?
W najprostszy sposób można ją zmierzyć, podając po prostu liczbę gatunków dla danego obszaru.
Inne wskaźniki uwzględniają np. stopień zagrożenia gatunków.
Obecnie nie znamy pełnej różnorodności biologicznej Ziemi. Do tej pory opisano zaledwie 1,6-1,7 mln gatunków, tymczasem ich liczba szacowana jest na 5-100 mln. Szczególnie mało wiemy na temat różnorodności bakterii, glonów czy grzybów, ale także wielu grup bezkręgowców, jak roztocza czy chrząszcze.

Różnorodność biologiczną można rozpatrywać na trzech poziomach:

  • poziom wewnątrzgatunkowy (genetyczny, populacyjny) np. różnorodność osobników pająka tygrzyka paskowanego w danej populacji, zróżnicowanie między populacjami w obrębie jednego gatunku storczyka, różnorodność odmian jabłoni w regionie,
  • poziom gatunkowy – to zróżnicowanie gatunków żyjących na Ziemi: różnorodność gatunków chrząszczy, roztoczy, podstawczaków, storczykowatych, psowatych…
  • poziom ekosystemalny – to zróżnicowanie na poziomie całych ekosystemów, np. zróżnicowanie lasów łęgowych, łąk wilgotnych, jezior, muraw wysokogórskich, ekosystemów pustynnych czy jaskiniowych…

Konwencja o różnorodności biologicznej przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 (PL)
http://biodiv.mos.gov.pl/biodiv/app/articlesFill.do?documentId=406
Państwa, które podpisały konwencję
http://biodiv.mos.gov.pl/biodiv/app/category.do?categoryId=1113
Strona Konwencji (ang.)
http://www.cbd.int/
System wymiany informacji o bioróżnorodności (ang.)
http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/
Globalna Inicjatywa Taksonomiczna
http://www.gti-polska.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Bioróżnorodność na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/biodiversity/index_pl.htm

Dlaczego to jest takie ważne?

Bo wszystko jest połączone.
Żaden organizm na Ziemi nie istnieje oddzielnie, każdy funkcjonuje w skomplikowanej sieci powiązań. Tak naprawdę znamy tylko niektóre z nich i wciąż odkrywamy nowe. Kiedy wymiera jeden gatunek, pociąga za sobą następne – takie, które się nim żywiły, które zapylał, których nasiona roznosił itp. Tylko ochrona pełnego zróżnicowania życia może być skuteczna. Częścią tej skomplikowanej sieci powiązań są również ludzie – niszcząc inne gatunki, niszczymy sami siebie.

Bo to się wszystkim opłaca.
Wyliczono, że całkowita wartość tzw. „usług ekosystemowych”, świadczonych człowiekowi przez biosferę, takich jak produkcja paliw, drewna, regulowanie klimatu, magazynowanie i  oczyszczanie wód, wytwarzanie gleb, zapylanie roślin i wiele innych, wynosi co najmniej 33 biliony dolarów. Nie potrafimy przewidzieć przyszłej wartości jakiegokolwiek gatunku i jego użyteczności dla człowieka. Jedną z dziedzin, która może czerpać ogromne korzyści z bioróżnorodności, jest medycyna i farmakologia. Wiele leczniczych gatunków wymiera, zanim ich właściwości zostaną odkryte.

Bo bioróżnorodność jest częścią nas.
Każdy gatunek to część naszego świata. Bohaterowie bajek z dzieciństwa – wilki, niedźwiedzie i inne – są dziś poważnie zagrożeni, wymierają. Krajobrazy oglądane jeszcze przez naszych dziadków – mokre łąki i torfowiska, kwitnące łanami storczyków i pełników, pola kolorowe od chabrów i kąkoli – niedługo znikną niemal zupełnie. Wiele gatunków znamy już tylko z obrazów, rycin, opisów, z powieści, wierszy czy pieśni. Tworzyły naszą kulturę – nasze człowieczeństwo.

Witamy na stronie
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Nie znikaj”
poświęconego bioróżnorodności.

Jego głównym celem jest zachęcenie do takich postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania gatunków zwierząt. W ramach projektu odbędą się szkolenia dla nauczycieli oraz konkurs dla szkół.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 203 1304, wew. 231,
fax 42 291 1450
kom. 519 326 988
e-mail: ewa.kaminska@zrodla.org.pl
www.zrodla.org

Sponsorzy programu:


Projekt dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Patronat:

Business and Biodiversity

All businesses, irrespective size, sector and location, ultimately depend on biodiversity. Whilst businesses have a major direct and indirect impact on biodiversity, they also possess biodiversity relevant knowledge, technical resources and managerial skills. In turn, how companies manage biodiversity is, increasingly, seen as relevant to their bottom line performance. By recognizing this, leaders in each sector can create business opportunities. Read More…

Business.2010 Newsletters

Business 2010 March 2010 Business.2010 Newsletter
Vol.5 Issue 1 (March 2010)
Special Focus on Third Business and Biodiversity Conference, Jakarta, Indonesia
Download »
Business .2010 May 2010
Business.2010 Newsletter
Vol. 5 Issue 2 (May 2010)
Special Focus on Biotrade Download »

What’s New

15 June 2010

Statement by Mr Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity, on the occasion of the Press Roundtable at the 2nd International Conference on Sustainable Business and Consumption: “Finding Synergies – Long Way to Nagoya”, 15 June 2010, Nuremberg, Germany. More »

15 June 2010

Statement by Mr Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary of the Convention On Biological Diversity, on the occasion of the 2nd International Conference on Sustainable Business and Consumption, 15 June 2010, Nuremberg, Germany. More »

22 April 2010

Statement by Mr Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity, on the occasion of the Colloquium on Biodiversity: Earth’s Most Valuable Resource – Why Does It Matter to Business? 22 April 2010, Dehradun, India. More »

More News »

Notifications

11 October 2010 (2010-192)

Information Note on the Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). More »

More Notifications »

The Commission has just launched an online public consultation to gather the views of different stakeholders aiming to identify ways of enhancing the success of financing Natura 2000. The consultation is addressed to public authorities, the private sector, environmental stakeholders and interested citizens in general. It will be closed on the 17th of February 2011. More information on financing the Natura 2000 network on the DG Environment’s Financing Natura 2000 website

Two more gaps in our knowledge of biodiversity in the EU are being addressed: the results of the first Cencus of Marine life and the European Atlas of soil biodiversity have been recently made available. At the same time, the 2010 assessment of the EU Biodiversity Action Plan has been completed by the European Commission and the European Parliament Council has endorsed the EU strategic objectives for the upcoming 10th Conference of the parties to the Convention on Biological Diversity.

Most European countries will host special events for celebrating the International Year for Biodiversity in 2010. Moreover, a joint work plan between the European Environment Agency and its European Topic Centre for Biological Diversity, and the European Commission ( DG ENV, DG JRC, ESTAT) was agreed for the development of the Biodiversity System for Europe ( BISE version 0), to be hosted on the EC-CHM  during 2010.

Two new tools for supporting biodiversity policies in Europe are launched during the Green Week in Brussels by the European Commission and the European Environment Agency: the EU 2010 Biodiversity Baseline report and the Biodiversity Information System for Europe (BISE)

Biodiversity is Life. Biodiversity is our life. THe European Environment Agency contributes to the International Year of Biodiversity with 10 messages.
Witamy na stronie Globalnej Inicjatywy Taksonomicznej
Autor: Wioletta Tomaszewska
ImageZadaniem Globalnej Inicjatywy Taksonomicznej (Global Taxonomic Initiative – GTI) jest gromadzenie informacji taksonomicznych na wszystkich poziomach bioróżnorodności (genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej) i dla wszystkich organizmów – dla ułatwienia wprowadzania w życie, celów Konwencji o Różnorodności Biologicznej.
Polska, podobnie jak wiele innych państw europejskich i światowych, podpisała i ratyfikowała Konwencję o Różnorodności Biologicznej, uznając tym samym istotność ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego użytkowania i sprawiedliwego podziału korzyści płynących z wykorzystywania zasobów biologicznych.
Taksonomia to nauka zajmująca się identyfikowaniem, opisywaniem i klasyfikowaniem różnorodności życia. Globalna Inicjatywa Taksonomiczna powstała w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej i działa na rzecz zapewnienia informacji potrzebnej do jej wdrażania, zwłaszcza Artykułu 7 , dotyczącego identyfikacji i monitoringu. Oznacza to, między innymi, zajmowanie się problemami utrudniającymi wprowadzanie Konwencji w życie, czyli lukami w naszej wiedzy taksonomicznej. Problemy te, wynikające m.in. z niedostatecznej wiedzy taksonomicznej czy zbyt małej liczby ekspertów, określa się mianem „przeszkód taksonomicznych”, a Globalna Inicjatywa Taksonomiczna powstała w celu usunięcia lub zmniejszenia tych przeszkód.
Czytaj całość…
Konwencja o Różnorodności Biologicznej – co to jest i w jakim celu została ustanowiona
Autor: Wioletta Tomaszewska
Konwencja o Różnorodności Biologicznej jest międzynarodowym porozumieniem przyjętym na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, w 1992 roku. Celami konwencji, realizowanymi zgodnie z jej odpowiednimi postanowieniami, są:
  • Ochrona różnorodności biologicznej;
  • Zrównoważone wykorzystywanie jej zasobów;
  • Uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych (przez odpowiedni dostęp do ich zasobów i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie)
ImageNasze środowisko naturalne zaopatruje nas w czynniki i produkty niezbędne do życia: tlen, wodę, żywność, schronienie, materiały itp. Dlatego zasoby biologiczne są tak istotne dla światowej ekonomii oraz rozwoju socjalnego i kulturalnego. Im bogatsza różnorodność życia, tym większe możliwości odkryć medycznych czy odpowiedzi na nowe wyzwania, jak np. globalne zmiany klimatyczne.
Czytaj całość…

Ocena prawdziwej wartości przyrody [ sierpień 2009 ]
Pierwsze w historii globalne badanie ekonomiki utraty różnorodności biologicznej zbliża się ku końcowi. Jego wyniki zostaną przedstawione w Japonii w październiku br. podczas X Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ (COP-10 English ). W drugiej fazie badania opublikowane będzie pięć odrębnych sprawozdań. Pierwsze z nich, wydane w listopadzie ubiegłego roku, skierowano do decydentów krajowych i międzynarodowych. W analizie położono nacisk na powody, dla których wycena ekosystemów przynosi korzyści gospodarcze, wyjaśniono w niej także znaczenie sporządzania analiz środowiska i różnorodności biologicznej.

Dobrostan zwierząt priorytetem [ styczeń 2009 ]
Co roku na całym świecie w legalnych polowaniach ginie 900 tys. fok. Z powodu obaw o dobrostan zwierząt w związku z takimi polowaniami Komisja Europejska zaproponowała zakaz handlu produktami z fok wwożonymi do Unii Europejskiej, przewożonymi przez nią lub eksportowanymi z niej. Handel taki prowadzić będą mogły jedynie kraje, które wykażą, że ich produkty spełniają określone warunki dotyczące sposobu zabicia i oskórowania foki.

Budowa sieci morskiej [ styczeń 2009 ]
Sieć Natura 2000 English to ważne narzędzie walki o powstrzymanie zmniejszania się bioróżnorodności w UE do 2010 r. oraz o długoterminowe przetrwanie najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk Europy. Lądowa część sieci jest już niemal kompletna, więc w centrum uwagi znalazło się teraz tworzenie morskich obszarów chronionych. Do końca 2008 r. państwa członkowskie mają zgłaszać dodatkowe obszary morskie.

Nowe cele i platforma polityczna [ styczeń 2009 ]
Im bliżej 2010 roku – do którego społeczność międzynarodowa zobowiązała się zatrzymać utratę różnorodności biologicznej – tym częściej pojawiają się głosy w sprawie kolejnych celów. W sytuacji, w której skala problemu jest coraz lepiej widoczna, kluczowymi priorytetami będą wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć oraz dążenie do przyspieszenia działań. Czynione są także starania na rzecz utworzenia, na wzór Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, międzynarodowej platformy różnorodności biologicznej.

Wartość naszych ekosystemów [ wrzesień 2008 ]
Według opublikowanego niedawno raportu do 2050 r. może zniknąć 11% bioróżnorodności lądowej naszej planety. Biorąc pod uwagę tylko najważniejsze korzyści, jakie człowiek czerpie z lasów, koszty ekonomiczne tego procesu mogą wynieść do 5% rocznego światowego PKB do 2050 r. Badanie na temat ekonomii ekosystemów i bioróżnorodności (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB), przedstawione podczas dziewiątego spotkania Konferencji Stron (COP9 ) Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ (KRB ) zorganizowanej w Bonn, w Niemczech w maju 2008 roku, jest przeznaczone dla polityków i społeczeństwa i zawiera pierwsze wyniki przeglądu bioróżnorodności i ekosystemów zainaugurowanego podczas spotkania grupy G8 w Poczdamie w 2007 roku.

Odtworzyć naturalne przypływy i odpływy [ czerwiec 2008 ]
Inżynierowie rzeczni celowo imitują skutki działania czasu i przyrody, by odtworzyć naturalną dynamikę części obszaru zalewowego Dunaju w Austrii. Przedsięwzięcie to finansuje program EU LIFE, skupiający się na 30-kilometrowym odcinku Dunaju. Jego celem jest poprawa ochrony przez powodzią i ocalenie habitatów oraz gatunków w bardziej naturalnym systemie rzecznym, przy równoczesnym umożliwieniu dużym barkom pokonywania jednego z bardziej ruchliwych szlaków wodnych.

Stan naturalny [ czerwiec 2008 ]
Utrata bioróżnorodności to nie tylko wymieranie gatunków. Oznacza ona także możliwe zniknięcie niezliczonych funkcji ekosystemowych niezbędnych dla naszego przetrwania, które natura oferuje bezpłatnie. Dwa lata temu Komisja Europejska ustanowiła ambitny cel: powstrzymać utratę bioróżnorodności w Europie do 2010 r. Raport z postępów został już opublikowany: obejmuje pierwsze 18 miesięcy.

Źródło: Roztocza czy chrząszcze?

Written by admin on Styczeń 23rd, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco drukowanie skanowanie lublin wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy