Wsparcie rynku produktów pszczelich   no comments

Posted at 1:20 am in Polski Miód
Agencja Rynku Rolnego, jako agencja płatnicza wdrażająca mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, aktywnie wspiera rozwój pszczelarstwa. Komisja Europejska w ramach unijnego programu pomocowego umożliwia państwom członkowskim realizację trzyletnich programów wsparcia pszczelarstwa w zakresie m.in. zwalczania chorób pszczół, polepszenia warunków produkcji i wsparcia badań nad poprawą jakości miodu.

Polska wykorzystuje tę możliwość uczestniczenia w programie. Co trzy lata jest opracowywany i następnie realizowany przez ARR – po zatwierdzeniu przez KE – Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce.

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13.

W trzech powyższych sezonach refundacji podlegać będą koszty poniesione
na realizację następujących działań:

- przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
- zakup sprzętu pszczelarskiego
- zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
- zakup przyczep (lawet) do przewozu uli
- zakup urządzeń laboratoryjnych
- wykonanie analiz jakości miodu
- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich
- wdrażanie programów badawczych.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od rodzaju środka wsparcia są:

- związki pszczelarskie
- stowarzyszenia pszczelarzy
- zrzeszenia pszczelarzy
- spółdzielnie pszczelarskie
- grupy producenckie pszczelarzy
- jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Końcowymi odbiorcami wsparcia – udzielanego organizacjom i stowarzyszeniom pszczelarzy – są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz pasieki zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.
W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 20 rodzin pszczelich, a w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – nie mniej niż 50 rodzin pszczelich.

Podmioty uprawnione – przystępujące do mechanizmu po raz pierwszy – są zobowiązane do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Ponadto muszą sporządzić i złożyć projekty realizacji planowanych działań na formularzach ARR.

Projekty te należy składać do 20 października każdego roku objętego Programem, tj. 2011 i 2012.

Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu. ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów w ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony jest zobowiązany do złożenia w Centrali ARR – w terminie określonym w umowie – wniosku o refundację. Do wniosku należy załączyć:

- kopie faktur/rachunków, potwierdzających koszty poniesione na realizację projektu
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
- inne dokumenty, w zależności od rodzaju zrealizowanego działania, określone
w umowie.

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o wysokości przyznanej refundacji. Refundacja nie może być wyższa niż określona w umowie.

Refundacji podlegają koszty:
- wynikające z przedłożonych faktur/rachunków, za które płatność została dokonana
- przez podmiot uprawniony lub odbiorcę końcowego (w zależności od kierunku
wsparcia),
- poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu.

ARR dokonuje wypłaty przyznanej kwoty na rachunek podmiotu uprawnionego
w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentów księgowych, ale nie później niż do 15 października roku, w którym zakończono realizację projektu.

Agencja Rynku RolnegoŹródło: Wsparcie rynku produktów pszczelich

Written by admin on Wrzesień 2nd, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy wydruki lublin centrum format lublin wielkoformatowe format