Wsparcie rynku produktów pszczelich   no comments

Posted at 1:20 am in Polski Miód
Agencja Rynku Rolnego, jako agencja płatnicza wdrażająca mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, aktywnie wspiera rozwój pszczelarstwa. Komisja Europejska w ramach unijnego programu pomocowego umożliwia państwom członkowskim realizację trzyletnich programów wsparcia pszczelarstwa w zakresie m.in. zwalczania chorób pszczół, polepszenia warunków produkcji i wsparcia badań nad poprawą jakości miodu.

Polska wykorzystuje tę możliwość uczestniczenia w programie. Co trzy lata jest opracowywany i następnie realizowany przez ARR – po zatwierdzeniu przez KE – Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce.

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13.

W trzech powyższych sezonach refundacji podlegać będą koszty poniesione
na realizację następujących działań:

- przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
- zakup sprzętu pszczelarskiego
- zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
- zakup przyczep (lawet) do przewozu uli
- zakup urządzeń laboratoryjnych
- wykonanie analiz jakości miodu
- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich
- wdrażanie programów badawczych.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od rodzaju środka wsparcia są:

- związki pszczelarskie
- stowarzyszenia pszczelarzy
- zrzeszenia pszczelarzy
- spółdzielnie pszczelarskie
- grupy producenckie pszczelarzy
- jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Końcowymi odbiorcami wsparcia – udzielanego organizacjom i stowarzyszeniom pszczelarzy – są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz pasieki zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.
W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 20 rodzin pszczelich, a w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – nie mniej niż 50 rodzin pszczelich.

Podmioty uprawnione – przystępujące do mechanizmu po raz pierwszy – są zobowiązane do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Ponadto muszą sporządzić i złożyć projekty realizacji planowanych działań na formularzach ARR.

Projekty te należy składać do 20 października każdego roku objętego Programem, tj. 2011 i 2012.

Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu. ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów w ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony jest zobowiązany do złożenia w Centrali ARR – w terminie określonym w umowie – wniosku o refundację. Do wniosku należy załączyć:

- kopie faktur/rachunków, potwierdzających koszty poniesione na realizację projektu
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności
- inne dokumenty, w zależności od rodzaju zrealizowanego działania, określone
w umowie.

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o wysokości przyznanej refundacji. Refundacja nie może być wyższa niż określona w umowie.

Refundacji podlegają koszty:
- wynikające z przedłożonych faktur/rachunków, za które płatność została dokonana
- przez podmiot uprawniony lub odbiorcę końcowego (w zależności od kierunku
wsparcia),
- poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu.

ARR dokonuje wypłaty przyznanej kwoty na rachunek podmiotu uprawnionego
w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentów księgowych, ale nie później niż do 15 października roku, w którym zakończono realizację projektu.

Agencja Rynku RolnegoŹródło: Wsparcie rynku produktów pszczelich

Written by admin on Wrzesień 2nd, 2011

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Random Pages Widget Created By Best Accounting Services
skanowanie Lublin Delonghi serwis ekspresów Lublin Saeco kopiowanie tanie ksero lublin tanie ksero lublin szybki druk wysokonakładowy drukowanie z internetu serwis niszczarek lublin niszczarki lublin naprawa niszczarek lublin